THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

HITA FAMILY

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên [order_woo_fname]
Số điện thoại [order_woo_phone]
Email [order_woo_email]
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
Mã đơn hàng HT[order_woo_id]
Ngày đặt hàng [order_woo_date]
Tổng tiền đơn hàng [order_woo_total]
Trạng thái đơn hàng [order_woo_status]
HƯỚNG DẪN